Hàng hóa


Chương
38 Các sản phẩm hóa chất khác

Nhóm
3824 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết

Phân nhóm
382474 - - Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs):

Mã hàng hóa
38247410 - - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

 

Biểu thuế


Hiển thị 1-4 của 4 kết quả.
Quốc giaMô tả nhómHoạt độngThuế suấtĐơn vịCó hiệu lực từCó hiệu lực đến
CD (MFN)Customs Duty (MFN)Import5kg01-09-201631-12-9999
VATValue Added TaxImport10kg01-01-201231-12-9999
ETExport TaxExport0kg01-09-201631-12-9999
ATIGASpecial Tariff for ASEAN Trade in Goods AgreementImport0kg01-01-201731-12-2017

 

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b phải được cấp hạn ngạch nhập khẩu Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Tài Nguyên và Môi trường Các chất HCFC thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này được quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu theo lộ trình loại trừ các chất này do Nghị định thư quy định và theo các thoả thuận song phương về cung cấp hỗ trợ tài chính cho loại trừ các chất HCFC giữa Việt Nam và Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I và nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b thực hiện theo nguyên tắc sau: a) Các thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã đăng ký. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu các chất HCFC cho các thương nhân căn cứ trên hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC quy định tại Điều 3 và tỷ lệ khối lượng thực nhập khẩu trung bình của ba (03) năm của thương nhân trước năm thương nhân đăng ký nhập khẩu. b) Việc nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương trên cơ sở xác nhận đăng ký nhập khẩu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. c) Việc tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương. d) Việc nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b và xuất khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện trên cơ sở đăng ký của thương nhân có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn 31-12-9999

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b phải được cấp hạn ngạch nhập khẩu Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC Yêu cầu giấy chứng nhận Bộ Tài Nguyên và Môi trường  Việc xuất khẩu các chất HCFC được thực hiện trên cơ sở đăng ký của thương nhân có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thương nhân gửi đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, và được xác nhận trong vòng 7 ngày làm việc Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn 31-12-9999

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC Yêu cầu giấy chứng nhận Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việc nhập khẩu các chất HCFC được thực hiện theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương trên cơ sở xác nhận đăng ký nhập khẩu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thương nhân gửi đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, và được xác nhận trong vòng 7 ngày làm việc Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn 27-07-2016

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải có giấy phép Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Công Thương Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn với các nước thành viên của Nghị định thư. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và cập nhật danh sách các nước thành viên của Nghị định thư trên trang mạng của Bộ Tài nguyên và Môi trường Các thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã đăng ký. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu các chất HCFC cho các thương nhân căn cứ trên hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC quy định tại Điều 3 và tỷ lệ khối lượng thực nhập khẩu trung bình của ba (03) năm của thương nhân trước năm thương nhân đăng ký nhập khẩu. (Danh mục các chất HCFC và hạn ngạch nhập khẩu được quy định chi tiết trong phụ lục 1 Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT) Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn 31-12-9999

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải có giấy phép Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải có giấy phép Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Công Thương Thương nhân chỉ được phép tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn với các nước thành viên của Nghị định thư. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và cập nhật danh sách các nước thành viên của Nghị định thư trên trang mạng của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việc tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT được thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn 31-12-9999

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải có giấy phép Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Procedure Xem