Xem Thủ tục

Tên thủ tụcCấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Mô tả

 

Loại

Thủ tục cấp giấy phép 

Cơ quan thực hiện

Bộ Công thương

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

Thời gian xử lý

Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phí

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số TT

Loại hồ sơ

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất (theo mẫu tại Phụ lục IX Thông tư số 05/2014/TT-BCT)

1 bản chính

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Mã số tạm nhập, tái xuất đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng đã qua sử dụng thuộc Phụ lục V Thông tư số 05/2014/TT-BCT)

1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp

3

Hợp đồng, thỏa thuận sửa chữa, bảo hành của đối tác nước ngoài hoặc hợp đồng cho thuê, mượn hàng hóa

mỗi loại 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp

 

Trình tự thực hiện

Bước 1

Doanh nghiệp gửi 1 (một) bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép qua đường bưu điện đến Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Bước 2

Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 3

Giấy phép hoặc văn bản trả lời của Bộ Công Thương được gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên đơn đề nghị cấp Giấy phép

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU (MẪU 3)13-07-201613-07-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phépYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngDoanh nghiệp kinh doanh tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có giấy phép tạm xuất tái nhập của Bộ Công thươngHồ sơ xin cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập; hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu được quy định trong điều 18 thông tư 05/2014/TT-BCTThông tư số 05/2014/TT-BCT Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa11-09-2017Hàng hóa