Xem Thủ tục

Tên thủ tụcCấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
Mô tả

 

Loại
Thủ tục cấp giấy phép
Cơ quan thực hiện
Bộ Giao thông vận tải
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                
  • Nghị định 114/2014/NĐ-CP Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
  • Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thời gian xử lý
10 ngày làm việc
Phí
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số TT
Loại hồ sơ
Ghi chú
1
Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2015/TT-BGTVT
bản chính
2
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu
3
 Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp có các bộ phận chuyên trách theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP
4
Văn bản xác nhận vốn pháp định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này
bản chính
Trình tự thực hiện
Bước 1
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2
Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì chậm nhất hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định
Bước 4
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản thẩm định của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải có văn bản thông báo đến doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam và nêu rõ lý do.
Sơ đồ quy trình:

 

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ04-08-201604-08-2016Bộ Giao thông Vận tảiThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải có giấy phépYêu cầu cấp giấy phépBộ Giao thông Vận tảiViệc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe con người và môi trườngViệc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được phép hoạt động theo quy định, và đáp ứng các yêu cầu tại nghị định 114/2014/NĐ-CPNghị định 114/2014/NĐ-CP về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng31-12-9999Hàng hóa