Ấn phẩm

Tiêu đề: Danh sách Đại lý Hải quan
Loại: Publication
Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Ngày ban hành: 08-07-2016

Nội dung

 

ĐẠI LÝ HẢI QUAN

 

Theo Điều 5 Thông tư số 12/2015/TT-BTC, ngày 30/01/2015, Bộ Tài chính:

1. Đại lý làm thủ tục hải quan (ĐLHQ):

 1.1. ĐLHQ là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng, gồm:

a) Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật.

b) Vận chuyển, làm thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan và quản lý thuế cho chủ hàng.

d) Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

e) Thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, giảm thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

f) Thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan.

g) Thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan.

1.2. ĐLHQ (giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng; đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan khi xác định hành vi vi phạm pháp luật hải quan về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công trên.

2. Công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Theo Điều 6 Thông tư số 12/2015/TT-BTC, ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, hồ sơ để công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và thẩm quyền công nhận quy định như sau:

2.1. Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:

a) Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;

c) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

2.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư này, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

2.3. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan có Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác nếu Chi nhánh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan thì được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan. Thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại Điều này.

2.4. Khi thay đổi tên, địa chỉ, đại lý làm thủ tục hải quan có công văn đề nghị kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư gửi Tổng cục Hải quan để sửa đổi trên Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

3. Quyền hạn của đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, quyền và trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan được quy định như sau:

3.1. Quản lý, sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để tiến hành các công việc khai báo và làm thủ tục tại cơ quan hải quan trong phạm vi được chủ hàng ủy quyền; Chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3.2. Yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý.

3.3. Yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kỹ thuật trong việc kết nối mạng giữa với cơ quan hải quan và cung cấp các quy định mới của pháp luật về hải quan và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về hải quan.

3.4. Chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.

3.5. Thông báo cho Tổng cục Hải quan để thực hiện việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này do đại lý làm thủ tục hải quan phát hiện hoặc trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.

3.6. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan hải quan.

3.7. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan.

4. Đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm:

4.1. Định kỳ vào ngày 05 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 10 ban hành kèm Thông tư này gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý hải quan khi được cơ quan hải quan yêu cầu bằng văn bản.

4.2. Báo cáo, đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát sinh.

 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ hàng khi uỷ quyền cho ĐLHQ

Theo Điều 14 Thông tư số 12/2015/TT-BTC, ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, quyền, trách nhiệm của chủ hàng khi thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua đại lý làm thủ tục hải quan được quy định như sau:

5.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cho đại lý làm thủ tục hải quan.

5.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cung cấp cho đại lý làm thủ tục hải quan.

5.3. Giám sát, khiếu nại việc thực hiện các nghĩa vụ của Đại lý làm thủ tục hải quan trong phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.

5.4. Đề nghị cơ quan hải quan chấm dứt làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp phát hiện Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng.

 

STT Địa bàn Mã số thuế Tên công ty Năm thành lập Địa chỉ Số QĐ Ngày QĐ
I TP. Hồ Chí Minh            
    0310704447 Cty CP TM & DV Giao nhận Vận tải Song Thanh 3/21/2011 259 Nguyễn Văn Công, P3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1530/QĐ-TCHQ 6/2/2015
    0305104282 Cty TNHH MTV Tiếp vận và phân phối Phương Đông 7/12/2007 C24 đường D5B, P. Phú Mỹ, Q7, TP. Hồ Chí Minh 1536/QĐ-TCHQ 6/3/2015
    0304195544 Cty TNHH TMDV Tân Đức Đạt 6/24/2014 68/9N Quang Trung, P14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1547/QĐ-TCHQ 6/3/2015
    0309194953 Cty TNHH liên kết Toàn Cầu 12/22/2009 Số 05 Đống Đa, P2, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1573/QĐ-TCHQ 6/8/2015
    0309515999 Cty TNHH Geodis Wilson Việt Nam 10/3/2009 P2.1, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1574/QĐ-TCHQ 6/8/2015
    0312441761 Cty TNHH VN Express 8/31/2013 241 Điện Biên Phủ, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh 1579/QĐ-TCHQ 6/9/2015
    0301240051 Cty LD Bông Sen 6/3/2002 Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Nhuận, Q7, TP. Hồ Chí Minh 1578/QĐ-TCHQ 6/9/2015
    0305667020 Cty cổ phần hàng hải Bông Sen   Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Nhuận, Q7, TP. Hồ Chí Minh 945/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0300437898014 Chi nhánh Cty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam Đại lý hàng hải Sài Gòn   3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh 2328/QĐ-TCHQ 8/6/2015
   
    0312525080 Cty CP thông quan Đại Tín 7/25/2014 06 Lê Văn Thêm, P. Tân Phong, Q7, TP. Hồ Chí Minh 1701/QĐ-TCHQ 6/22/2015
    0304634287 Cty TNHH TM - Giao nhận Việt Á 11/26/2009 602/45 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1773/QĐ-TCHQ 6/24/2015
    0309544968 Cty TNHH DV hàng hóa ưu tiên 4/22/2015 Số 6, đường Thăng Long, P4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1776/QĐ-TCHQ 6/24/2015
    0304686045 Cty TNHH Anh Đình Khải 9/26/2009 390 đường Hoàng Diệu, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh 1801/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0313115707 Cty TNHH TMDV hàng hóa Trí Việt 1/28/2015 71/43 Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1796/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0100112613001 Cty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Chi nhánh TP. HCM 2/27/2015 39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1797/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0312325885 Cty TNHH Ngôi Sao Logistics 5/18/2015 459/18 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q1, TP. Hồ Chí Minh 1800/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0311523789 Cty CP DV logistics Dầu khí Việt Nam 2/7/2015 Phòng 201-202, lầu 2, Tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh 3076/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0311390546 Cty TNHH hậu cần toàn cầu SpeedGate   2A Phan Thúc Duyên , phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 2509/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0312194512 Cty TNHH MTV Transworld Express Việt nam   tầng 1, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 1058/QĐ-TCHQ 4/13/2015
    0100150908007 Tổng Cty Thăm dò Khai thác dầu khí - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 5/31/2007 Tầng 21, tòa nhà TTTM tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, Số 12 đường Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, TP. Hồ Chí Minh 2475/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0304241504 Cty CP An Thời 4/9/2012 51 Yên Thế, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 1985/QĐ-TCHQ 7/14/2015
    0310529971 Cty TNHH DV Vận tải Bách Vạn 12/20/2010 116 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1984/QĐ-TCHQ 7/14/2015
    0300992919 Cty TNHH Giao nhận Biển Đông   1A, Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh 2395 8/31/2011
    0311309224 Cty TNHH VCCL   91 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TP. Hồ Chí Minh 3727 12/21/2011
    0101502542008 Chi nhánh Cty TNHH Quốc tế DELTA   Lầu 4, số 24 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2289 8/22/2011
    0302914747 Cty TNHH Giải Pháp Tiếp vận D.T.K   1A, Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh 2394 8/31/2011
    0310688668 Cty TNHH TMDV Giao Nhận LST   31 Nguyễn Quyền, P11, Q8, TP. Hồ Chí Minh 2226 8/18/2011
    0304312360 Cty TNHH DV Giao nhận Hàng Hóa TSNhất (TECS)   6 Thăng Long, P4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2065 8/3/2011
    0305462714 Cty TNHH TMDV Thuận Cảng   694 Nguyễn Duy Trinh, Ấp Tân Lập, P. Bình Trưng Đông, Q2, TP. Hồ Chí Minh 713 3/12/2012
    0309037728 Cty TNHH Tư Vấn DV TM Lưu Nguyễn   94/2010 Dương Quảng Hàm, P6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 712 3/12/2012
    0306358314 Cty TNHH MTV TM và DV Tín Khải   C9/4B30 Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 711 3/12/2012
    0101936701002 Chi nhánh Cty TNHH YUSEN Logistics Solution VN   2A-4A Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh 84 1/11/2012
    0302013291 Cty TNHH DV TM An Khôi   Số phòng 7.1.1, Lầu 7, Tòa nhà Hải Âu, số 39b Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 86 1/11/2012
    0303355097 Cty TNHH Sản xuất TM DV Việt Ha Ly 6/4/2004 15B Cầu Xéo, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 2005/QĐ-TCHQ 7/15/2015
    0313064386 Cty TNHH Haewoo GLS Việt Nam 12/18/2014 Số 39 đường số 5, khu phố 4, P. Bình An, Q2, TP. Hồ Chí Minh 2006/QĐ-TCHQ 7/15/2015
    0303837622 Cty TNHH TM & DV xuất nhập khẩu Tất Hữu Hưng 6/16/2005 12 đường số 3, P7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 2055/QĐ-TCHQ 7/22/2015
    0312900422 Cty CP Logistics Việt Tín 8/21/2014 348/3 Vĩnh Viễn, P8, Q10, TP. Hồ Chí Minh 2071/QĐ-TCHQ 7/24/2015
    0313025242 Cty TNHH Tiếp vận WINWAY 11/24/2014 90/5 Yên Thế, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2070/QĐ-TCHQ 7/24/2015
    0306030379 Cty TNHH Uti Worldwide Việt Nam 9/15/2008 Lầu 5 tòa nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyên, P4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2072/QĐ-TCHQ 7/24/2015
    0309865746 Cty CP UPS Việt Nam 3/10/2010 18A Cộng Hòa, P12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2392/QĐ-TCHQ 8/14/2015
    0313345690 Cty TNHH TMDV Việt Cargo 7/13/2015 290 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1, TP. Hồ Chí Minh 2401/QĐ-TCHQ 8/17/2015
    0312246224 Cty TNHH TMDV E-ERA 4/22/2013 670/83 Đoàn Văn Bơ, P16, Q4, TP. Hồ Chí Minh 2402/QĐ-TCHQ 8/17/2015
    0303881501 Cty TNHH giao nhận vận tải TMDV HAI ANH 7/5/2005 Tầng 3A Copac Square, số 12 Tôn Đản, P13, Q4, TP. Hồ Chí Minh 2404/QĐ-TCHQ 8/17/2015
    0313063569 Cty CP DV vận tải và thương mại VIETTRANS 12/23/2014 Số 39 đường 15, cư xá Lữ Gia, P15, Q11, TP. Hồ Chí Minh 2451/QĐ-TCHQ 8/20/2015
    0307724274 Cty TNHH TM DV XNK Tân Phong Vận 8/26/2013 Phòng 03 tầng 10 tháp R1 Cao ốc EveRich, số 968 đường 3 tháng 2, P15, Q11, TP. Hồ Chí Minh 2485/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0312658482 Cty TNHH DV Toàn Tâm 2/21/2014 97/13 đường Đông Hưng Thuận 42, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM 2484/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0303684824 Cty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh 3/8/2005 17 Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP. HCM 2483/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0302326311 Cty CP Hàng hải MACS 5/24/2001 89 Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM 2482/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0301471330 Cty CP Đại lý Vận tải Safi 8/31/1998 209 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q1, TP. Hồ Chí Minh 2481/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0301409974 Cty CP TM DV Đất Mới 4/7/2008 Lô B2 đường C2, Khu công nghiệp Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh 2480/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0309984302 Cty CP Tiếp vận Liên Minh Toàn Cầu 5/5/2010 Số 31 Hoàng Diệu, P12, Q4, TP. Hồ Chí Minh 2479/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0304239858 Cty TNHH TM & DV Đức Bền 3/17/2006 36/32/11A đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 2478/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0309788756 Cty cổ phần tiếp vận Miền nam 2/3/2010 120-122 đường D1, phường 25, quận Bình Thạch, Tp Hồ Chí Minh 3132/QĐ-TCHQ 10/14/2015
    0302954845 Cty TNHH DV hàng hóa A.C.S.V 3/8/2005 168/75 đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 2477/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0301447017 Cty TNHH TM DV Minh Phương 7/4/1995 33A Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP. HCM 2478/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0312000566 Cty TNHH TM Tiếp vận Cao Nguyên 10/10/2012 55 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 2474/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0311279234 Cty CP Seabornes và Đối tác 10/26/2011 194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 2473/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    0302750217 Cty TNHH TMDV tiếp vận và vận tải biển Việt Nam 10/18/2002 Lô 212 đường C3, khu C6, Khu đô thị An Phú An Khánh, P. An Phú, Q2, TP. Hồ Chí Minh 2510/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0102910110 Chi nhánh Cty TNHH HANARO TNS Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 4/16/2010 Lầu 7, phòng 704, số 604, đường Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2507/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0311977285 Cty CP Worldwide Trade & Express 41 9/20/2012 32 Phan Thúc Duyện, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2506/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0311938568 Cty TNHH DVTM giải trí Phú Khang 8/21/2012 199/14 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP. Hồ Chí Minh 2581/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    0312254137 Cty CP TM-DV Sài Gòn Tiến Đoàn 4/25/2013 374 Võ Văn Tần, P5, Q3, TP. Hồ Chí Minh 2583/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    0301449039 Cty TNHH DV Đông Á 8/16/1996 Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2753/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0100108504011 Cty CP Vinafco - CN Miền Nam   Phòng 1, tầng 3, tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Q 3, TP. Hồ Chí Minh 1423/QĐ-TCHQ 5/15/2015
    0309421229 Cty TNHH Pan Asia Logistics VN   172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh 1187/QĐ-TCHQ 4/24/2015
    0304832578 Cty TNHH Tiếp vận Toàn Cầu   số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P 6, Q 3, TP. Hồ Chí Minh 802/QĐ-TCHQ 3/23/2015
    0311679539 Cty TNHH Hàng hải Đại Quốc Việt 6/12/2014 Lầu 6, 607-609 Nguyễn Kiệm, P9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 2946/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0400459020001 Chi nhánh Cty CP Asiantrans Vietnam 7/17/2015 24 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2945/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0309837386 Cty TNHH DV TM Vận tải Tường Dân 3/9/2012 21 Hoàng Điệu, P12, Quận 4, TPHCM 2944/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0312165127 Cty TNHH DV Tiếp vận Khải Phong 2/27/2013 16 đường số 18, KP5, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TPHCM 2943/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0302601014 Cty TNHH CJ Korea Express Freight Việt Nam 12/12/2014 Tòa nhà CT Plaza 60A Trường Sơn, P2, Q Tân Bình, TPHCM 2942/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0304413986 Cty TNHH Đầu tư TM DV Thiên An 10/31/2014 3/2A Đồ Sơn, P4, Q Tân Bình, TPHCM 2941/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0310065536 Cty TNHH XNK Hành Trình Mới 3/13/2015 188/16 Lê Đình Cẩn, KP10, P Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM 2940/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0304776531 Cty TNHH Vận tải & TM Thái Nguyên Lâm 11/20/2014 56/7C Nguyễn Thông, P9, Quận 3, TPHCM 2939/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0312091429 Cty CP Giao nhận Vận tải & TM Á Châu Sài Gòn 8/12/2015 75A Ung Văn Khiêm, Cư xá Ụ Tàu, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 2938/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0303482440 Cty CP Giao nhận Vận tải Con Ong 11/17/2014 39B Trường Sơn, P4, Q Tân Bình, TPHCM 2937/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0309016446 Cty Vận tải Dextra Việt Nam 5/31/2010 400/3 Ung Văn Khiêm, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM 2936/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0309499306 Cty TNHH Melody Logistics 4/1/2015 83/10A Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q Bình Thạnh, TPHCM 2935/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0302070998 Cty TNHH TM DV Vận chuyển Sài Gòn 11/4/2014 45 Lầu 8 Đinh Tiên Hoàng, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 2934/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0102372173001 Chi nhánh Cty TNHH Giao nhận Vận tải Bình Minh (TP.Hà Nội) 10/8/2013 Lầu 4, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, P15, Q Bình Thạnh, TPHCM 2933/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    0305713245 Cty TNHH KCTC Việt Nam 5/15/2008 Số 233, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh 3058/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0309932858 Cty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Hoàng Khôi 8/28/2014 59 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3059/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0304706774 Cty TNHH giao nhận vận tải Sao Bạch Minh 11/22/2006 Phòng 2904, tầng 29 Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, TP. Hồ Chí Minh 3062/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0301434547 Cty TNHH DV giao nhận vận tải và thương mại Công Thành 8/25/1995 Khu phố 4, đường Trường Sơn, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 3065/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0302817119 Cty CP Long Sơn 10/13/2014 Lô III 23A đường 19/5A KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 3066/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0310226254 Cty CP Giao nhận hàng hóa U&I 6/21/2012 17 Lam Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3067/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0304184415 Cty CP vận tải và dịch vụ Hàng Hải 1/30/2015 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh 3069/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0302302504 Cty CP khai thác & phát triển kho vận Tân Tạo 4/29/2014 Lô 21 đường số 1 KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 3070/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0302697556 Cty TNHH Royal Cargo Việt Nam 12/25/2014 24/11 Lam Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3071/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0303728327 Cty TNHH MAERSK Việt Nam 7/5/2014 Lầu 3-4-5 Tòa nhà Zen Plaza số 54-56 đường Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh 3072/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0304953607 Cty TNHH TM - DV Giao vận 11/21/2013 Số 10 đường Đồng Nai, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3073/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0302921906 Cty TNHH TM&DV Giao nhận hàng hóa F.D.I 4/11/2015 39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3074/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0304980801 Cty TNHH dịch vụ hàng hóa Thông Minh 5/8/2007 phòng 203, lầu 2, tòa nhà Thăng Long, số 06 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3055/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0310444100 Cty CP Transcon 7/8/2014 49 Bùi Đình Túy, P24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 3075/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0303721875 Cty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam 6/14/2012 51 Yên Thế, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 3077/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0305338315 Cty TNHH Tiếp Vận Thiên Thanh 8/28/2010 19M Nguyễn Hữu Cảnh, P19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 3078/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0310319974 Cty CP DV Tiếp vận và Tàu biển Asiana 9/3/2014 Số 12 Nội khu Mỹ Toàn 2, P. Tân Phong, Q7, TP. Hồ Chí Minh 3079/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0311616352 Cty TNHH APT SHOWFREIGHT  VIỆT NAM 3/10/2012 180-182 Lý Chính Thắng, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh 3080/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0303216329 Cty TNHH Vận tải quốc tế ITI 11/17/2014 Lầu 10, số 9 Đoàn Văn Bơ, P12, Q4, TP. Hồ Chí Minh 3081/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0304325680 Cty TNHH Tân Đảo 5/4/2006 360A bến Vân Đồn, P1, Q4, TP. Hồ Chí Minh 3082/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0302323751 Cty TNHH Hoàng Huệ 6/7/2001 Số 1 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh 947/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0312261335 Cty TNHH giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu Phú Lộc 5/4/2013 36/9 đường số 2, khu phố 6, phường Bình hưng Hòa, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 959/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0305704307 Cty CP giao nhận và thương mại Bạch Tuộc 7/11/2011 134 bạch đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3262/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    010193670102 Chi nhánh Cty TNHH Yusen Logistics Việt nam tại Tp Hồ Chí Minh 3/18/2014 Tòa nhà Saigon Riverside Office center, 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3261/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0101502542008 Chi nhánh Cty TNHH Quốc tế DELTA (TP. Hà Nội) 8/1/2014 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3260/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0305054200 Cty Cp dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt 2/22/2015 06-08 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, Tp Hồ Chí Minh 3259/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0305867950 Cty TNHH TMDV Giao nhận Hùng Anh 12/31/2009 201/60/24 Nguyễn Xí, P26, Quận Bình Thạnh  3258/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0303092786 Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS 8/15/2014 159/3 Trần Quốc Thảo, phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 3257/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0304457341 Cty TNHH tiếp vận Hoa Thanh 12/15/2008 28 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3254/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0308678782 Cty TNHH Song Triều 5/9/2014 37 đường số 3, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 3253/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0302552166 Cty CP Interlink 1/24/2014 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao , Quận 14, Tp Hồ Chí Minh 3251/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0301476988 Cty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Củ Chi 6/2/2015 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3250/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0312046867 Cty TNHH Tiếp vận Kỷ Nguyên 5/5/2014 649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Tân Bình, Tp HCM 3249/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0308198296 Cty CP Đầu tư Minh Tâm 12/2/2013 66 Nguyễn Trí Thanh, P16, Q11, TP. Hồ Chí Minh 3252/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0301874259 Cty Transimex - Sài Gòn 4/10/2013 Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3247/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0300645369 Cty CP Kho vận Miền Nam 9/22/2014 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TP. Hồ Chí Minh 3255/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0301909173 Cty Cp Giao nhận và Vận Chuyển INDO Trần 9/13/2013 52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3256/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0310099207 Cty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận Thịnh Long 3/13/2013 139/7 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 3263/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0304204950 Cty TNHH Tiếp vận Tường Long 8/23/2013 16B2 Cửu Long, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3083/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0310793599 Cty TNHH MTV giao nhận thương mại dịch vụ Toàn Năng 4/20/2011 82-84 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3275/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0309272640 Cty TNHH GA Việt Nam 7/9/2009 số 10 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3291/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0311705757 Cty TNHH HNH MOVERS 4/9/2012 100 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, Tp Hồ Chí Minh 3293/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0302625752 Cty TNHH Hệ thống giao nhận vận chuyển Tinh Thông 6/11/2002 Số 11 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3294/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0300487352 Cty Cp dịch vụ hàng hải và du lịch Sai Gòn 3/24/2009 8A Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 14, Tp HCM 1136/QĐ-TCHQ 4/23/2015
    0101269568001 Chi nhánh Cty TNHH kho vận Danko 8/5/2005 435 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 1055/QĐ-TCHQ 4/13/2015
    0312244731 Cty TNHH Hocen Logistics 4/18/2013 phòng 3.06, TTTM Thiên Sơn Plaza, số 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Tp HCM 1137/QĐ-TCHQ 4/23/2015
    0311856555 Cty TNHH Logistics Sojitz ( Việt Nam) 6/20/2012 lầu 5, tòa nhà Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp HCM 958/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0302090803 Cty TNHH Tiếp vận Tam Long 9/5/2000 19 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh 3618/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0310226744 Cty TNHH Lô- Gi- Stíc Pantos Việt Nam 8/9/2010 phòng 801, lầu 8, tòa nhà Sailling, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3619/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0312249828 Cty TNHH Tiếp vận và vận chuyển By-Me 4/23/2013 43/1B Quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp Hồ Chí Minh 3620/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309412104 Cty TNHH Một thành viên Lâm Hải Sơn 10/5/2009 15/2A đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp Hồ Chí Minh 3621/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0304941263 Cty Cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Miền Nam 4/20/2007 102 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3622/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309950536 Cty TNHH BDP Quốc Tế ( Việt Nam ) 4/5/2010 115-115A Võ Văn Tần, phường 6 , quận 3, Tp Hồ Chí Minh 3623/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0301453500 Cty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Cửu Long 1/20/1997 235,237,239,241 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3624/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309440782 Cty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu An Pha Việt 10/9/2009 32/9/22 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 3625/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0303578632 Cty TNHH NPV Express & Logistics 11/12/2004 55/1A đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3626/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0306263260 Cty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Khuê 11/29/2008 114/10/2 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 3627/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0302999035 Cty TNHH thương mại dịch vụ Nhật Minh Tân 7/30/2003 P4-22, khu dân cư 6B Intresco Nguyễn Tri Phương ( nối dài) xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 3628/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309862632 Cty TNHH Tiếp vận và dịch vụ hàng hải Lương Gia 3/19/2010 204B/13/3 Nguyễn Văn Hưởng. Phường Thảo Điền, quận 2 Tp Hồ Chí Minh 3629/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0304665817 Cty TNHH Lâm Phú Gia 10/18/2006 20/3/1 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 3630/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0302511219 Cty Cp VINAFREIGHT 1/14/2002 A8 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3631/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0311332304 Cty Cp thương mại tiếp vận quốc tế FTI 11/11/2011 Lầu 4 tòa nhà Waseco ABC, 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 3632/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0304308043 Cty TNHH TAGI LOGISTICS 4/9/2006 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3633/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0310031086 Cty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Quốc tế Đại Dương 5/20/2010 Phòng 1.5 Cao ốc Cửu Long, số 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh 3634/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309987159 Cty TNHH Vận tải xuất nhập khẩu Trung Thành 5/10/2010 26E4 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Tp Hồ Chí Minh 3635/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0309561064 Cty TNHH Tiếp Vận Thực 12/24/2009 793/28/1/42 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Tp Hồ Chí Minh 3636/QĐ-TCHQ 11/6/2015
    0310510709 Cty TNHH giao nhận kết nối Bổ sung 12/13/2010 139E Nguyễn Đỉnh Chiểu, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 3850/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0310074516 Cty CP giao nhận Bến Thành 6/21/2010 tầng 4,  tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM 950/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0313078893 Cty TNHH DV vận tải Toàn Cầu V.C.T 1/8/2015 17 đường D3, phường 25, quận Bình Thạch, Tp HCM 1901/QĐ-TCHQ 7/9/2015
    0305838163 Cty CP thương mại dịch vụ Hiệp Tân 6/27/2008 khu C, lô Q.02-04a, đường số 18, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quaanj7, Tp HCM 1188/QĐ-TCHQ 4/24/2015
    0303841643 Cty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Mặt Trời Toàn Cầu 6/15/2005 lầu 1, phòng 104, chung cư Thanh niên, 236/10 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạch, HCM 1030/QĐ-TCHQ 4/10/2015
    0312111530 Cty TNHH dịch vụ giao nhận Đông Dương 1/7/2013 29 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM 1186/QĐ-TCHQ 4/24/2015
    0309985835 Cty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Long Phú 6/3/2010 1469 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2 Tp HCM 3917/QĐ-TCHQ 11/27/2015
    0311463071 Cty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Châu Thành Phát 1/3/2012 199A Ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM 3915/QĐ-TCHQ 11/27/2015
    0305654014 Cty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn 4/8/2008 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM 3937/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    0301446415 Cty TNHH Thương Mại và dịch vụ Song Bình 5/22/1996 192/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 2310/QĐ-TCHQ 8/5/2015
    0100112691002 Chi nhánh Cty TNHH Tiếp vận Thăng Long tại Tp HCM 10/25/2011 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM 3935/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    0312967522 Cty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics 9/29/2014 Lô BT, đường D2, khu công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM 826/QĐ-TCHQ 3/30/2016
    0305811595 Cty TNHH NNR GLOBAL LOGISTICS (Việt nam) 11/2/2015 30 Phan Thúc Duyện, phường 04, quận Tân Bình, Tp HCM 806/QĐ-TCHQ 3/28/2016
    0101189496001 Chi nhánh Cty TNHH Thương mại, vận tải và du lịch quốc tế Vitra tại TP HCM 1/4/2016 Tòa nhà Pax Sky 2, 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM 3000/QĐ-TCHQ 10/7/2015
    0309532497 Cty cổ phần kho vận Tân Cảng 1/4/2010 cảng Tân Cảng - Cát lái, phường Cát Lái, quận 2, TP HCM 890/QĐ-TCHQ 4/6/2016
    0300648264 Cty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam 3/16/2010 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP HCM 3934/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    0302238209 Cty CP Blue Express 4/15/2013 số 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM 3936/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    0305610169 Cty CP giao nhận vận tải Toàn Nam 3/26/2008 86/54 Phổ Quang , phường 2, quận Tân Bình, Tp HCM 3669/QĐ-TCHQ 11/11/2015
    0304680974 Cty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT 9/27/2006 số 06, đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM 4064/QĐ-TCHQ 12/16/2015
    0310212371 Cty TNHH Thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt nam 8/20/2010 1119 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, Tp HCM 4161/QĐ-TCHQ 12/28/2015
    0305811595 Cty TNHH NNR GLOBAL LOGISTICS (Việt nam) 11/2/2015 30 Phan Thúc Duyện, phường 04, quận Tân Bình, Tp HCM 806/QĐ-TCHQ 3/28/2016
    0312691546 Cty CP thương mại dịch vụ Rocket 3/17/2014 111 đường số 7 , phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp HCM 4162/QĐ-TCHQ 12/28/2015
    0311994072 Cty TNHH Kiến Vàng Logistics 10/5/2012 32/15, đường số 12, khu phố 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp HCM 3916/QĐ-TCHQ 11/27/2015
II TP. Hà Nội            
    0101251095 Cty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng Gia 5/30/2002 P802, tầng 8, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1537/QĐ-TCHQ 6/3/2015
    0305081081001 Chi nhánh Cty TNHH TMDV Thành An tại Hà Nội 11/15/2013 Số 24, lô 14A, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1546/QĐ-TCHQ 6/3/2015
    0106518144 Cty CP TM và Vận tải Quốc tế Vietrans 4/23/2014 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 1581/QĐ-TCHQ 6/9/2015
    0101700329 Cty CP Vận tải Xuyên Đại Dương 3/17/2015 Tầng 4, tòa nhà Invest, 170 Đê La Thành, P Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1700/QĐ-TCHQ 6/22/2015
    0105248382 Cty TNHH vận chuyển "K" Line ( Việt Nam) 11/14/2014 Tầng 6, 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1795/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    101766175 Cty TNHH TM-ĐT Minh Giang   Số 32 ngõ 139 ngách 8 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà- Cầu Giấy – Hà Nội  1161/HQHN-NV 6/1/2006
    0104000089 Cty TNHH Tiếp vận VINAFCO   33 Cát Linh-Hà Nội     1464/HQHN-NV 7/11/2006
    0106000573 Cty CP giao nhận kho vận Ngoại thương Vietrans   15 Bis Lý Nam Đế, Hà Nội 1556/HQHN-NV 7/26/2006
    0103003833 Cty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và xây dựng Thăng Long- THANGLONG PFT. JSC   Số 34 Xuân Diệu-Tây Hồ-Hà Nội     1775/HQHN-NV 11/12/2007
    0103008067 Cty CP Anh Cao-ANH CAO JSC   P1605 Khu B Tòa nhà M3, M4 91 Nguyễn Chí Thanh   1848/HQHN-NV 11/21/2007
    0103014902 Cty CP Giao nhận ISO   154 lô C khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai -Hà Nội   25/HQHN-NV 1/9/2008
    0103015014 Cty CP TM Vinaco   A904 M3M4- 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hà Nội  164/HQHN-NV 1/30/2008
    0102012985 Cty TNHH DVTM và vận chuyển Âu Mỹ   Số 6, ngõ 9 Liễu Giai, P Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội 607/HQHN-NV 4/23/2008
    0102029819 Cty TNHH DV - Tiếp vận liên kết thương mại   Số 1 khu D, ngừ 165/8 tập thể Văn Công quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội  1278/HQHN-NV 7/22/2008
    0103012269 Cty CP XNK Hàng không AIRIMEX   414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1650/HQHN-NV 9/10/2008
    1903000024 Cty CP giao nhận kho vận Mê Linh   Km 16 - quốc lộ 2A, P. Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2094/HQHN-NV 11/17/2008
    0102034155 Cty TNHH Đầu tư Đức Quang   P1005B nhà M3M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa , Hà Nội  2193/HQHN-NV 11/28/2008
    0103034235 Cty CP DV Triển lãm và Logistics.   Số 5 ngõ 55 phố Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 139/HQHN-NV 1/22/2009
    0101909049 Cty TNHH NISSIN logistics 5/22/2015 Tầng 2 tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2880/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    0103014924 Cty CP Tiếp vận DN vừa và nhỏ VN SME LOGISTICS.,JSC   39A Ngô Quyền, tầng 3 1861/HQHN-GSQL 11/1/2010
      Cty TNHH giao nhận và DVHQVN - VINACUS CO.,LTD   Số 6 D2 Khu nhà Cầu Diễn, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 1976/HQHN-GSQL 10/25/2011
    0105287568 Cty CP XNK Phúc Gia 7/17/2014 Số 6B4B ngõ 217 phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2876/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    0102036939 Cty TNHH AMAZON   Số 100 Tây Sơn, Kim Mã, Hà Nội 290/HQHN-GSQL 4/11/2012
    0101619639 Cty CP Đầu tư Bắc Kỳ 3/14/2005 Phòng 661, tòa nhà mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 634/QĐ-TCHQ 3/17/2016
    0112000362 Cty TNHH YCH Protrade   P102, Ocean Park, Đào Duy Anh, Hà Nội 725/XN-HQHN 3/29/2013
    0105856447 Cty TNHH TMDV và Đầu tư Thế Giới Phẳng 4/16/2012 Số 21, ngách 34/182 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2752/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0104093672 Tổng Cty CP bưu chính Viettel   Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 1315/XN-HQHN 5/21/2013
    0104034645 Cty CP TMDV Logistics Đông Dương   253 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1739/XN-HQHN 6/27/2013
    0105348725 Cty TNHH Impex Việt Nam   Số 23 ngõ 49 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP .Hà Nội. 3938/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    011022000122 Cty TNHH DV tiếp vận NKV   Tầng 6, số 93 Linh Lang, Q. Ba Đình, Hà Nội 2284/XN-HQHN 8/7/2013
    0106038959 Cty TNHH DV XNK Hương Sơn   79 Trần Bình, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2443/XN-HQHN 8/22/2013
    0101291203 Cty TNHH Cảng Việt   38/42 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 3931/QĐ-TCHQ 11/30/2015
    0106101738 Cty TNHH ASL Việt Nam Logistics   6 ngõ 8 thông Mai Châu, Đông Anh, Hà Nội 3468/XN-HQHN 11/7/2013
    0105120417 Cty TNHH TM&DV Quốc tế Thuận Phát   Tầng 2 số 82 Bạch Mai, Hà Nội 3469/XN-HQHN 11/7/2013
    0112000013 Chi nhánh Cty TNHH Schenker   Tầng 8 tòa tháp IPH, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3756/XN-HQHN 11/27/2013
    0305024358001 Chi nhánh Cty CP DV vận chuyển Quốc tế & TM Vinh Vân Minh Vân   Tầng 5 tòa nhà Cland, 156 Xã Đàn, Hà Nội 3870/XN-HQHN 12/5/2013
    0102023581 Cty TNHH kinh doanh và DV XNK   Ngõ 149/62 Giảng Võ, Hà Nội 4102/XN-HQHN 12/20/2013
    0105560390 Cty CP Vận tải xuyên quốc gia   Số 17 ngõ 13 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 239/XN-HQHN 1/21/2014
    0106386723 Cty CP Giao nhận Vận thương LANDLINK 12/9/2013 Số 99 đường Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 2756/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0105956956 Cty TNHH TM và Vận tải Châu Nguyên GLOBAL   Số 5 ngõ 16 An Hòa, P. Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 916/XN-HQHN 3/31/2014
    1000422959001 Chi nhánh Cty TNHH MTV dầu khí Sông Hồng tại Hà Nội   Số 133 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội 966/XN-HQHN 4/3/2014
    0122000107 Chi nhánh Cty TNHH Yusen logistics quốc tế (Việt Nam) tại Hà Nội   Phòng 808, tầng 8, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 967/XN-HQHN 4/3/2014
    0105760826 Cty CP Tiếp vận AVINA   39 đường Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1026/XN-HQHN 4/10/2014
    0105992834 Cty CP Transaz 5/14/2015 Số 73, phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2877/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    0301909173001 Chi nhánh Cty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần   Phòng 4&5 tầng 10 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1325/XN-HQHN 5/9/2014
    0105640663 Cty CP Kho vận Quốc tế VAST 4/17/2013 Số 1 ngõ 146 phố An Dương, P. Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2879/QĐ-TCHQ 9/28/2015
*   0301928313 Chi nhánh Cty TNHH Giao nhận hàng hóa E.I tại Hà Nội   Tầng 3 tòa nhà Harec, số 4A Láng hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1552/XN-HQHN 5/28/2014
    0105009962 Cty TNHH Song Lâm   Số 3 ngách 29/10 đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2092/XN-HQHN 7/14/2014
    0301471330001 Chi nhánh Cty CP Đại lý Vận tải Safi 9/9/2014 Tầng 7 tòa nhà 315 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2881/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    0102020267 Cty TNHH DV giao nhận vận tải Ưu Vận   P801-802 số 209 phố Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3686/XN-HQHN 12/1/2014
    0102897678 Cty TNHH Giao nhận Vận tải DH   SN N15 tổ 91 Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3873/XN-HQHN 12/16/2014
    0102846426 Cty CP Giao nhận TM SONIC   Số 58B ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3902/XN-HQHN 12/19/2014
    0106272518 Cty CP thiết bị và DV kỹ thuật Lotus Việt Nam   Tầng 15 tòa nhà HL Tower Lô AB đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3901/XN-HQHN 12/19/2014
    0104304669 Cty TNHH Asap Quốc tế   Phòng 1404 tầng 14 tòa nhà CTM số 299 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 4071/XN-HQHN 12/31/2014
    0100101298 Cty CP Du lịch & TM - Vinacomin   Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4070/XN-HQHN 12/31/2014
    0102910110 Cty TNHH Hanaro TNS Việt Nam 9/12/2008 P03 tầng M tòa nhà TTC lô B1A cụm SX tiểu thủ CN và CN nhỏ, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2008/QĐ-TCHQ 7/16/2015
    0101818445 Cty TNHH phát triển công nghiệp Việt Nhật   32/26 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tp Hà Nội 1029/QĐ-TCHQ 4/10/2015
    0106415727 Cty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Việt   21A, ngách 50, ngõ Thái Thịnh II, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1344/QĐ-TCHQ 5/7/2015
    0106856760 Cty CP kho vận & xuất nhập khẩu HS 5/21/2015 Số 25 BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2086/QĐ-TCHQ 7/28/2015
    0101352858002 Cty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành (HANOTRANS) 9/20/2004 Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2403/QĐ-TCHQ 8/17/2015
    0104785923 Cty CP xuất nhập khẩu DV TM Trường Sinh 7/7/2010 Số 2 ngách 19/36, phố Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2513/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0101352858 Cty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS) 4/7/2003 Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội         2512/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0105937262 Cty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành 7/5/2012 Số 16 ngõ 41 đường Khương Đình, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2511/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0102896145 Cty CP giao nhận vận tải Đông Dương 9/3/2008 Nhà 1 tầng 1 tập thể công trình đường thủy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2508/QĐ-TCHQ 8/27/2015
    0101242397 Cty TNHH An Lợi 4/15/2002 Số 12 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2578/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    2500268961 Cty TNHH tiếp vận Kintetsu Việt Nam 2/13/2007 Lô 38G, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 2580/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    0104184295 Cty TNHH MTV giao nhận KONET 9/25/2009 Tầng 17, số 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2738/QĐ-TCHQ 9/21/2015
    1000422959 Cty TNHH MTV dầu khí Sông Hồng 10/1/2007 Tầng 6 tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2741/QĐ-TCHQ 9/21/2015
    0303023454001 Chi nhánh Cty TNHH DV TM G.T.L tại Hà Nội 9/1/2005 Lô B1A Cụm Sản xuất TTCN&CNN quận Cầu Giấy, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2751/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0105665227 Cty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội 11/23/2011 Số 33 ngõ 195, tổ 20 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 2750/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0101651209 Cty TNHH DV giao nhận Vận tải Ưu Vận 5/6/2005 Phòng 801-802 số 209 phố Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2755/QĐ-TCHQ 9/22/2015
*   0301928313001 Chi nhánh Cty TNHH Giao nhận hàng hóa E.I tại Hà Nội 12/30/2003 Tầng 3 tòa nhà Harec, số 4A Láng hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2757/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0302065148001 Chi nhánh Cty LD TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội 1/22/2013 Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy Hà Nội 2758/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0101268568 Cty TNHH Kho vận DANKO 6/7/2002 Số 79 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2759/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0102847194 Cty TNHH Maxpeed Hà Nội 1/8/2008 P702, tầng 7, tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, HN 856/QĐ-TCHQ 1/4/2016
    0103076466 Cty TNHH Toàn Cầu Khải Minh 12/8/2008 Số 99 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2761/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0102345275 Cty CP Vinalines Logistics - Việt Nam 6/7/2002 Phòng 405 tầng 4, toà nhà Ocean Park, số 1 Duy Anh, P. Tương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  2762/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0105968863 Cty TNHH Đầu tư Phúc Đồng 8/14/2012 Số 2 tổ 10 Khu B phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN 2763/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0105225748 Cty TNHH Quốc tế Đức Yên 3/29/2011 Số 07, ngõ 62/2, khu B, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội 2764/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0106641324 Cty TNHH Vận tải và DV VINAFCO 1/16/2006 số 33C Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa 2765/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0100112691 Cty TNHH Tiếp vận Thăng Long 10/29/2007 Lô E-4A  khu CN Thăng Long- Đông Anh  HN   2766/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0101936701 Cty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) 12/6/2007 Phòng 805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2767/QĐ-TCHQ 9/22/2015
    0104079942 Cty CP Tiếp vận toàn cầu Samurai 12/22/2014 Số 34 tổ 58 TT K121 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2878/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    0106603784 Cty CP Logistics Hanaco Việt Nam 7/25/2014 Số 2B, ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2917/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    0101830913 Cty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành 11/22/2005 Số 124/22/16/2 phố Âu Cơ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 2919/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    0106512255 Cty TNHH DV Kho vận ALS 4/15/2014 Số 17 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1414/QĐ-TCHQ 5/14/2015
    0312898653001 Chi nhánh Cty TNHH Schenker Logistics Việt nam tại Hà Nội   Tầng 8, tòa tháp IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1403/QĐ-TCHQ 5/13/2015
    0106508481 Cty TNHH giao nhận vận tải Ngôi Sao Kim Cương 4/14/2014 số 10 hẻm 118/8/1 Nguyễn Khánh Toàn , quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 943/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0105970679 Cty TNHH giao nhận TSP   số 18, tổ 01, Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 960/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0105951958 Cty cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Lacco 7/24/2012 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 956/QĐ-TCHQ 4/3/2015
   
    105248382 Cty TNHH vận chuyển "K" Line ( Việt Nam) 11/14/2014 tầng 6, 45 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 1795/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0302081534005 Chi nhánh Cty TNHH Vận tải Quốc tế Trường Giang 9/12/2011 Phòng 403, số 131 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3061/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0105840077 Cty TNHH Tiếp vận JD 3/28/2012 Tầng 10, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3063/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0101502542 Cty TNHH Quốc tế DELTA 6/14/2004 P 505-G3, khu tập thể Trung tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3048/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0102672924 Cty TNHH tiếp viện Mercury Việt Nam 3/10/2008 Số 54 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà nội 3049/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0104349677 Cty TNHH giao nhận Korchina ( Hà Nội) 12/23/2009 tầng 3, tòa nhà Simco, số 28, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Niêm, Tp Hà nội 3054/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0100113800 Cty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao 7/16/2008 P.1502 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Từ, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3053/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0100101298 Cty Cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin 11/1/2004 Tầng 8, tòa nhà Việt A, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3052/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    3701654454001 Cty TNHH YCH-PROTRADE-Chi nhánh tại Tp hà nội 3/10/2010 P.102 , tầng 1, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3047/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    301033626002 Chi nhánh Cty cổ phần lô-gi-stic quốc tế Hoàng Hà 7/17/2008 số 1, ngõ 71, phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội 1184/QĐ-TCHQ 4/24/2015
    0104067785 Cty cổ phần giao nhận và vận tải Nam Hà Nội 7/20/2009 Số 293, tổ 4, Tập thể vật tư KHKT, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3046/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0309561064001 Chi nhánh Cty TNHH tiếp vận Thực tại Hà Nội 5/8/2014 tầng 4, số 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng 946/QĐ-TCHQ 4/3/2015
    0104178196 Cty CP giao nhận vận tải hàng hóa toàn cầu HP 9/23/2009 20/26/162 phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội 3064/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    0102846465 Cty TNHH Hankyu HanShin Express Việt Nam 2/27/2015 Tầng 6 , tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3248/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0100108254 Cty CP dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài 5/7/2014 Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3246/QĐ-TCHQ 10/23/2015
    0303826868 Cty CP chuyển phát nhanh Bưu điện 11/2/2005 số 1, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 1133/QĐ-TCHQ 4/23/2015
    0103702219 Cty TNHH Vận tải Quốc tế A2Z 3/26/2013 Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3647/QĐ-TCHQ 11/9/2015
    0102067758 Cty Cp ELS 11/8/2006 số 39, Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội 1185/QĐ-TCHQ 4/24/2015
    0301019692001 Chi nhánh Cty TNHH dịch vụ vận chuyển quốc tế UTS-Sài Gòn Vạn 1/30/1997 39 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 3292/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0100684716 Cty Cp COKYVINA 5/10/2005 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 3273/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0102164543 Cty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận liên kết thương mại 2/12/2007 số 1, khu D, ngõ 165/8 Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3744/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0100108913 Cty Cp dịch vụ vận tải ô tô số 8 7/11/2003 số 7, lương yên, phường bạch Đằng, quận hai bà trưng, Tp HP 3885/QĐ-TCHQ 11/24/2015
    0104221099 Cty TNHH giao nhận - vận tải - thương mại HST 10/22/2009 F2 tầng 10, 68 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3862/QĐ-TCHQ 11/20/2015
    0106584394 Cty TNHH MTV thương mại đường sắt Ratraco 7/2/2014 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà nội 1056/QĐ-TCHQ 4/13/2015
      Cty Cp vận tải và thuê tàu (VIEFRACHT)   74 nguyễn du, quận Hai bà Trưng, Tp Hà Nội 1028/QĐ-TCHQ 4/10/2015
    0100113582 Cty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 21/7/2008 số 64, phố Hoa Lâm, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3940/QĐ-TCHQ 30/11/2015
    0309515999001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Geodis Wilson Việt nam 14/7/2010 Tầng 11, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa , Hà Nội 52/QĐ-TCHQ 15/1/2016
    0105336303 Cty CP FALP Việt nam 31/5/2011 số 152 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 445/QĐ-TCHQ 11/3/2016
    0102703548 Cty TNHH Dịch Vụ tiếp vận NKV 14/3/2008 Tầng 6, số 93 Linh Lang, Q. Ba Đình, Hà Nội 83/QĐ-TCHQ 20/01/2016
    0106250994 Cty TNHH Tiếp Vận Nội Bài 1/8/2013 Cụm 8, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 23/QĐ-TCHQ 7/1/2016
    0106332936 CP Logicstics Phát Triển Việt Nam 11/10/2013 Số 43, ngõ 42 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội 84/QĐ-TCHQ 20/01/2016
    0106046526 Cty CP đầu tư và thương mại Brothers Việt Nam 26/11/2012 số 517 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội 805/QĐ-TCHQ 28/3/2016
    0101344790 Cty CP thương mại và chuyển phát nhanh nội Bài 10/3/2003 số 27-H2 khu đô thị Yên hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN 807/QĐ-TCHQ 28/3/2016
    0305024358001 Cty Cp Dịch vụ vận chuyển quốc tế và thương mại Vinh Vân Minh Vân 27/9/2007 tầng 11, tòa nhà C'Land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3939/QĐ-TCHQ 30/11/2015
    0106286937 Cty Cp INTERSERCO Mỹ Đình 23/8/2013 Số 17 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3672/QĐ-TCHQ 11/11/2015
    0301446415007 Chi nhánh Cty TNHH thương mại và dịch vụ Song Bình - Trung tâm chuyển phát nhanh phía Bắc   35C Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 2353/QĐ-TCHQ 11/8/2015
    0105317477 Cty TNHH thương mại và dịch vụ An Vinh Việt Nam 18/5/2011 số 23B , ngách 69, ngõ 345 phố Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 4065/QĐ-TCHQ 16/12/2015
    0100107317 Cty Cp giao nhận kho vận ngoại thương 12/8/2010 15Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 3942/QĐ-TCHQ 30/11/2015
III Đồng Nai            
    3603042580 Cty TNHH Ngọc Đại Dương 2/28/2013 1/13B, Khu phố 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 1545/QĐ-TCHQ 6/3/2015
    3601019988 Cty TNHH Gấu Trúc Vàng 6/3/2008 135/16KP5, phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 3051/QĐ-TCHQ 10/9/2015
    3600610115 Cty TNHH thương mại dịch vụ Tân Đại Thành 12/9/2002 R141 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3121/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3600283115 Cty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Thịnh 10/10/1998 đường Bùi Văn Hòa, KPH6, phường Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3120/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3600615508 Cty TNHh thương mại Hải Minh 12/4/2002 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 3119/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3600610813 Cty TNHH Vĩnh Cường 11/6/2002 Km1+900, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3118/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3600334112 Cty cổ phần cảng Đồng Nai 1/4/2006 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3117/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3602541499 Cty TNHH Ninh Phúc 7/18/2011 H2E, KP4, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3116/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3602427771 Cty Cổ phần tiếp vận Thành Long 12/24/2010 G243, Bùi Văn Hòa, khu phố 7, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3115/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3601033213 Cty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình 7/23/2008 G243, Bùi Văn Hòa, khu phố 7, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3114/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0100112691003 Cty TNHH Tiếp vận Thăng Long- Chi nhánh Đồng Nai 10/29/2007 Lô 101/1. KCN Amata, phường Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3113/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3600882380 Cty TNHH Thông Quan 4/9/2007 B1/Kp5, phường An Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3111/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    3601047417 Cty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa- ICD Biên Hòa 10/7/2009 Km1+900, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 3110/QĐ-TCHQ 10/13/2015
IV TP. Hải Phòng            
    0200695380 Cty CP Sao Thăng Long 10/16/2006 Số 16 Phạm Minh Đức, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 1580/QĐ-TCHQ 6/9/2015
    0201608912 Cty TNHH TM&DV Giao nhận Vận tải Quốc tế Thiên Phú 1/15/2015 Số 13 ngách 2, ngõ 40 Quang Đàm, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 1794/QĐ-TCHQ 6/29/2015
    0200839522 Cty CP Đầu tư và TM Hoàng Mai   Số 5 Điện Biên Phủ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 4031 8/10/2011
    0201000867 Cty TNHH Vận tải Quốc tế T.H.T 5/2/2012 Phòng 409 tòa nhà TTC, số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải, TP. Hải Phòng 3833/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800365955 Cty TNHH Mascot Việt Nam 7/20/2015 Lô CN3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Phòng 3809/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201114494 Cty CP XNK và DV Vận tải Nam Phương 6/2/2014 Số 292 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 3822/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201263312 Cty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh 1/22/2013 Lô CN3.2G, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 3804/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200128737 Cty CP Giao nhận Kho vận ngoại thương Hải Phòng 5/13/2014 Số 5A Hoàng Văn Thụ, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 3813/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201094720 Cty TNHH giám định Toàn Cầu 7/12/2010 Số 18 ngõ 458 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 2056/QĐ-TCHQ 7/22/2015
    0200504886 Cty CP xây dựng công trình Giao thông và Cơ giới 12/16/2002 1025 Ngô Gia Tự, P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 2062/QĐ-TCHQ 7/23/2015
    0200419630 Cty TNHH TM Hàng hải Quốc tế 11/29/2004 Phòng 407, tầng 4, tòa nhà TD Business Center, 20 Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 2924/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    0201213544 Cty TNHH TM xuất nhập khẩu VNCUS 11/3/2011 Số 1 ngõ 383 đường Phú Thượng Đoan, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 2925/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    0201319678 Cty TNHH TM & DV AHTT   Số 5/31/53 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 1413/QĐ-TCHQ 5/14/2015
    0201641010 Cty TNHH DV hàng hóa Quốc tế Nhật Minh 7/15/2015 Tầng 6, tòa nhà Sơn Hải, số 452 phố Lê Thánh Tông, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 3060/QĐ-TCHQ 10/9/2015
      Cty CP dịch vụ khai thuê hải quan Thái Anh 12/24/2014 số 437 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp Hải Phòng 231/QĐ-TCHQ 1/26/2015
    0201287384 Cty TNHH SITC Logistics Việt Nam 8/22/2014 P420, TD-Business Center, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 3797/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200372301 Cty Cp kho vận AB Plus 10/24/2015 đường K9, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 3845/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200754540 Cty XNK thực phẩm công nghiệp Hải Phòng 12/23/2013 Số 3 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng 3844/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0103209807 Cty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại Xanh 1/27/2015 175-176 Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 3843/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200655324 Cty CP dịch vụ Viễn Đông 7/1/2009 Tổ 6 khu Thành Tô, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 3840/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200288000 Cty TNHH Minh Nhật 9/13/2010 Số 356 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng 3838/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0300437898004 Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc - Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam 3/21/2014 Số 25 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 3836/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200658533 Cty CP Anh Linh 5/20/2010 số 261 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp HP 3830/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201166446 Cty TNHH thương mại và tiếp vận Cường Phát 8/5/2015 phòng 219, tầng 2, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, HP 3829/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200730878 Cty CP XNK Quảng Bình 4/25/2014 số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường hạ lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 3831/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0303216329001 Chi nhánh Cty TNHH vận tải Quốc Tế I.T.I 5/13/2014 Tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 3832/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200894989 Cty TNHH thương mại và giao nhận Gia Nguyễn 5/15/2013 182 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 3834/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201270302 Cty TNHH Vinalogs 1/13/2014 số 8/30/165 Đà Nẵng , phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 3835/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200114893 Cty TNHH vận tải quốc tế Việt Nhật 3/25/2015 Chùa vẽ, đường ngô quyền, phường Đông hải 1, quận hải an, Tp HP 3823/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201219659 Cty Cp quốc tế ngôi sao Việt 12/4/2014 số 4, đường Nguyễn Trãi, phường Máy tơ, quận Ngô Quyền, TP HP 3821/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0101502542009 Chi nhánh Cty TNHH Quốc tế Delta tại Hải Phòng 4/2/2015 số 602 Lê Thánh Tông, phường Đông hải 1, quận Hải An, TP HP 3820/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200839522 Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Mai 11/21/2011 Số 5 Điện Biên Phủ ,phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Tp HP 3819/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200113804 Cty CP thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu HP 7/3/2015 số 19 Ký con, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, Tp HP 3815/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201092723 Cty Cp XNK và dịch vụ thương mại Địa Trung Hải 5/9/2013 P403 Khách sạn Việt Trung, Km103 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An, TP HP 3816/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201061161 Cty TNHH thương mại và dịch vụ C&T 4/26/2010 7/31 Trại Lẻ. Phường Kênh Dương, quận Lê Chân, tp HP 3818/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200718782 Cty CP VN logistics 9/26/2013 P.301 khách sạn Hàng Hải, số 282 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP HP 3814/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200380768 Cty CP vận tải 1 Traco 4/14/2015 Số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP HP 3812/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0101352858001 Chi nhánh CT CP giao nhận vận tải ngoại thương tại TP Hải Phòng 10/15/2013 Số 208 Chùa Vẽ, phường Đông hải 1, quận Hải An, TP HP 3808/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200607747 Cty CP vận tải Vn Quốc tế 4/9/2015 Số 22J Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hông bàng, Tp HP 3811/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200963329 Cty TNHH đầu tư thương mại vận tải Nam Việt 4/29/2014 số 1C70 Tán Thuật, phường Trại Chuối, Quận Hồng bàng, HP 3807/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201042948 Cty TNHH thương mại và vận tải Tùng phương 6/27/2014 Tổ 10, cum 2, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Tp HP 3806/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200811809 Cty TNHH Song Minh 6/16/2009 Khu Trung Hành 5. phường Đằng Lâm, quận hải an, HP 3805/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0303482440001 Chi nhánh Cty CP giao nhận vận tải Con Ong 4/23/2012 số 175-176 Bình Kiều 2, phường Đông hải 2, quận hải an, TP HP 3810/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200759612 Cty TNHH thương mại và vận tải quốc tế Sư Tử Biển 9/4/2007 số 11, ngõ 103 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 1424/QĐ/TCHQ 5/15/2015
    0200375711 Cty Cp Thương mại xây dựng 5 Hải phòng 8/17/2010 22 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp HP 3803/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200549767 Cty Cp dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN 1/24/2015 phòng 602 tầng 6 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, Tp HP 3801/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200916368 Cty TNHH thương mại vận tải Tuấn Trinh 10/7/2014 Số 738 Lê thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hp 3800/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0300437898003 Chi nhánh Cty Cp Đại lý hàng hải Việt Nam- Đại lý hàng hải Hải Phòng 1/8/2014 Số 25 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 3802/QĐTCHQ 11/18/2015
    0201114494 Cty Cp XNK và dịch vụ vận tải Nam Phương 6/2/2014 292 Đà Nẵng , phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Tp Hải Phòng 3822/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201318547 Cty TNHH Logistics M&M 4/15/2015 số 62, lô 16MR Trung Hành 5, phường Đằng lâm, quận Hải An, Tp Hp 3824/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201027770 Cty CP Tài Việt 5/8/2015 số 90 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngo Quyền, Tp HP 3825/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0200732699 Cty TNHH Bình Phú 6/28/2013 số 180 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hp 3826/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0201134638 Cty TNHH sản xuất và dịch vụ Nam Phong 3/17/2014 Số 546 Chợ Hàng Mới, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Tp Hải Phòng 3839/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0100105937001 Chi nhánh Cty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại Hải Phòng 10/18/2006 35 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng 437/QĐ-TCHQ 3/10/2016
    0200183294 Cty TNHH Vận tải Duyên Hải 6/18/1997 Km 104+200 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 436/QĐ-TCHQ 3/10/2016
    0200827164 Cty TNHH MTV vận tải và dịch vụ hàng hải Hải Phòng 7/28/2008 Tầng 6, tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, phường Đông hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 438/QĐ-TCHQ 3/10/2016
    0200667880 Cty TNHH Container Minh Thành 4/10/2006 số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 435/QĐ-TCHQ 3/10/2016
    0201702489 Cty CP Bách Thuận An 1/5/2016 Số 109, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 857/QĐ-TCHQ 4/1/2016
    0200822416 Cty TNHH tiếp vận Nam Phát 6/25/2008 tầng 3 tòa nhà Hải Minh, Km 105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng 204/QĐ-TCHQ 2/3/2016
    0201624199 Cty TNHH thương mại Khánh Thủy Tùng 3/4/2015 124 lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng 4152/QĐ-TCHQ 12/24/2015
    0201209259 Cty Cp Greating Fortune Container Việt Nam 10/6/2011 Khu vực dự án xây dựng cảng Đình Vũ giai đoạn I của CTCP đầu tư và PT cảng Đình Vũ, phường Đông hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng 4239/QĐ-TCHQ 12/31/2015
    0201633235 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tân kỳ 5/15/2015 số 12, ngách 1, ngõ 68, đường Vĩnh Tiến 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng 4053/QĐ-TCHQ 12/15/2015
V Lào Cai            
    5300521323 Cty CP Logistics Kim Thành 6/4/2013 Lô KB13 đường T5, Khu thương mại-Công nghiệp Kim Thành, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 1639/QĐ-TCHQ
1363/QĐ-TCHQ
12/06/2015
08/05/2015
    5300103414 Cty CP xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai 1/17/2005 Số 504 đường Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 2054/QĐ-TCHQ 7/22/2015
    5300323508 Cty TNHH MTV Xuân Phát 8/13/2009 SN 141 Lương Khánh Thiện, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 2053/QĐ-TCHQ 7/22/2015
    5300235026 Cty TNHH thương mại tổng hợp Nghĩa Anh 3/15/2007 312, đường Khánh Yên, phường Phố Mới, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3274/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    5300637374 Cty TNHH XNK & XD Thương mại Hoàng Quân 9/4/2013 số 099 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai 4240/QĐ-TCHQ 12/31/2015
    5300241090 Cty CP khoáng sản Hoàng Gia 2/25/2008 Lô 6 đường Trần Quang Khải, phường Duyên hải, Tp Lào Cai 2119/QĐ-TCHQ 2/25/2008
VI Lạng Sơn            
    4900772038 Cty CP TM & DV xuất nhập khẩu Hòa An 5/19/2015 100B Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn 1699/QĐ-TCHQ 6/22/2015
    4900770979 Cty Cp Đầu tư và Phát triển Thiên Lộc 2/10/2014 Km 14+500 Quốc lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 2743/QĐ-TCHQ 9/21/2015
VII Quảng Trị            
    3200588553 Cty TNHH MTV TMDV Quốc tế Đồng Lợi 12/23/2014 Kiệt 52 Nguyễn Du,TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1698/QĐ-TCHQ 6/22/2015
    3200576861 Cty TNHH MTV Quang Chấn Hưng 11/29/2013 Khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 2582/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    3200510525 Cty TNHH MTV 18 Lao Bảo 8/17/2011 số 18, quốc lộ 9 , thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 2327/QĐ-TCHQ 8/6/2015
VIII Hải Dương            
    0304494350002 Chi nhánh Cty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam tại Hải Dương 7/24/2009 Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương 3842/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800264604 Cty CP Giao nhận Kho vận Hải Dương 9/9/2002 Km 48, QL5, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 3827/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800932192 Cty CP TM & DV xuất nhập khẩu Bông Sen 10/6/2011 Số 240 Hàm Nghi, khu đô thị mới phía Đông Nam Cường, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 2739/QĐ-TCHQ 9/21/2015
    0800376241 Cty CP giao nhận và thương mại Đông Dương 3/11/2010 123.23 khu biệt thự Đỉnh Long, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương 3828/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800455327 Cty TNHH DHQ 9/23/2013 Số 73/151 , phố Quang Trung, phường Bình Hàn, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 3799/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800291485 Cty TNHH Thương mại và Công Nghệ thông tin Nam Long 7/13/2015 Số 02 Phố Chương Mỹ, phường Trần Phú, Tp Hải Dương, tỉnh HD 3837/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0800858171 Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Quốc Tế Ánh Kim 3/14/2014 khu 15, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 3817/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0801096279 Cty TNHH MTV DP Hải Dương 9/30/2014 Ngõ 5, đường Độc Lập, thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 2754/QĐ-TCHQ 9/22/2015
IX Lâm Đồng            
    5801269474 Cty TNHH Tư vấn DV TM TCA 2/12/2015 60 Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 1846/QĐ-TCHQ 7/2/2015
X Bắc Ninh            
    2300328765 Cty TNHH Tiếp vận Hoàng Kim   P.403 tầng 4 tòa nhà Trung Thành số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1591 10/6/2014
    2300857409 Cty TNHH Tiếp vận LCL 9/22/2014 Số 138 phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh 3918/QĐ-TCHQ 11/27/2015
XI Phú Thọ            
    2600921648 Cty CP Thương mại JSA VINA 8/6/2014 Số nhà 2180 đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 2393/QĐ-TCHQ 8/14/2015
XII Quảng Ninh            
    5701754886 Cty TNHH du lịch và thương mại quốc tế Bình Minh 5/6/2015 Số 149 đường Vân Đồn, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 2397/QĐ-TCHQ 8/17/2015
    5700473716 Cty CP Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh 12/18/2003 Số 02, đường Hạ Long, phường Bãi cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2633/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    5700473723 Cty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh 12/14/2010 Số 86, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long , tỉnh Quảng ninh 2634/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    5700904458 Cty TNHH TM Cát Vận 7/29/2008 Số 31, Vườn Trầu, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  2635/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    5701448374 Cty TNHH Kim Thành Phát Đạt 12/14/2010 Khu Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  2636/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    0300437898006 Chi nhánh Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh (Vosa Quảng Ninh) 2/8/2007 Số 70, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2637/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    5700397078 Cty TNHH Quốc tế Sao Bắc 10/12/2001 Số 07, đường Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2882/QĐ-TCHQ 9/28/2015
    5700445155 Cty TNHH Quang Phát 4/22/2003 Số 12, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 2947/QĐ-TCHQ 10/2/2015
      Cty cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh   số 86 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2633/QĐ-TCHQ 9/9/2015
    5700462626 Cty TNHH Quốc Đạt 6/12/2003 số 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 4145/QĐ-TCHQ 12/23/2015
    5700646493 Cty Cp Đại Thiên Hà 4/16/2007 Số 03 phố Nguyễn Văn Cừ, phường KaLong, thành phố Móng Cái, Quảng ninh 87/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700481636 Cty Cp Indeco 10/5/2004 Thôn 9, xã Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh 86/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700510340 Cty TNHH Trường Giang Móng Cái 7/14/2004 khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 92/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700908283 Cty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên An 8/15/2008 số 104 đường Mạc Đĩnh Chi, phường KaLong, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 444/QĐ-TCHQ 3/11/2016
    5700450589 Cty Cp xuất nhập khẩu Quốc tế Miền Bắc 5/29/2003 Tổ 1, khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 88/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700496135 Cty TNHH Nhã Phương 5/15/2004 km2 , khu 7, phường Hải Yên, Phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 1003/QĐ-TCHQ 4/15/2016
    5700476403 Cty Cp Thương mại và dịch vụ Móng Cái 1/2/2004 đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 89/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700730868 Cty Cp sản xuất thương mại Hoàng Tiến 1/7/2008 Khu 5, phường Hải Hòa, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 90/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    5700445155 Cty TNHH Quang Phát   số 12 Hùng Vương, phường Ka Long, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 2947/QĐ-TCHQ 10/2/2015
    5700100369 Cty Cp vận tải biển và xuất nhập khẩu Quảng Ninh 1/27/2000 số 9, phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1189/QĐ-TCHQ 4/24/2015
XIII Thanh Hóa            
    2802148533 Cty TNHH TM và DV XNK Hoàng Cường 7/7/2014 Số 133, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2472/QĐ-TCHQ 8/21/2015
    2800982447 Cty TNHH Thanh Hòa 30/5/2005 KCN Nghi Sơn 1, Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 3933/QĐ-TCHQ 30/11/2015
    2802113308 Cty TNHH giao nhận, vận tải và đại lý hải quan Thanh Hóa 17/2/2014 số 40 đường Lê Văn An, phường Đông Thọ, Tp Thanh hóa, tỉnh Thanh Hóa 3932/QĐ-TCHQ 30/11/2015
    2801448559 Cty CP Cảng DV dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa 5/3/2013 Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 2492/QĐ-TCHQ 8/24/2015
XIV Nam Định            
    0600809956 Cty TNHH MTV LOGISTICS THT 6/13/2011 Tổ 8, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 2491/QĐ-TCHQ 8/24/2015
XV Quảng Ngãi            
    4300351623 Cty CP DV Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 4/5/2007 Lô 4H Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 2549/QĐ-TCHQ 9/1/2015
    4300616118 Cty TNHH Logistics New Waves 8/30/2011 35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 2550/QĐ-TCHQ 9/1/2015
    4300351623 Cty CP DV Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 4/5/2007 Lô 4H Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 10062/TCHQ-GSQL 10/29/2015
XVI Khánh Hòa            
    372022000085 Cty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong 3/16/2015 Đảo Mỹ Giang, thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2551/QĐ-TCHQ 9/1/2015
    4200671531 Cty CP Logistics Tân Thế Giới 6/4/2015 Tầng 4, tòa nhà Vietcombank Nha Trang, 21 Lê Thành Phương, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 2920/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    4200500448 Cty TNHH TM Khánh Hòa 7/20/2007 Số 74B Trịnh Phong, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 2921/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    4201138950 Cty TNHH Đại lý tàu biển Vũ Long 5/22/2012 Số 20 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 2922/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    4201568079 Cty TNHH Tư vấn và dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Nha Trang 7/31/2013 Lô 66, khu 51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân. Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 85/QĐ-TCHQ 1/20/2016
    0300437898010 Cty CP Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Nha Trang 1/15/2007 94 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 3941/QĐ-TCHQ 11/30/2015
XVII Bình Dương            
    3700546488 Cty CP Cảng Bình Dương 6/19/2002 Số 712, tổ 5, khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 2568/QĐ-TCHQ 9/4/2015
    3700378628 Cty TNHH kho vận C.STEINWEG ( Việt Nam) 6/18/2001 Lô 43, đường số 9 , KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3277/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3701505043 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Kim Phượng 5/20/2009 Căn tin số 1 đội bóng chuyền BTM Quân đoàn 4, KP Đồng An 2, phường Hòa Bình, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 3278/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3700721179 Cty TNHH KERRY INTERGRATED LOGISTICS (Việt Nam) 6/20/2006 Số 20, Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3279/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3702120783 Cty TNHH MTV trung tâm phân phối TRANSIMEX 9/12/2012 Đường số 23, KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3280/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3700239399 Cty TNHH SWIRE COLD STORAGE Việt Nam  1/8/1998 Số 18 đường số 6, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3281/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3701704722 Cty Cp đại lý hải quan Trường Nam 4/13/2010 đường DT743, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp , thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3282/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3700492666 Cty Cp Logistics U&I 3/19/2003 số 9, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 3283/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    0302090803002 Chi nhánh Cty TNHH tiếp vận Tam Long 12/5/2011 Số 03 lô F, đường 4, khu đô thị TM-DV Sóng Thần, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3284/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3700882169 Cty TNHH Một thành viên Tiếp Vận Gemadept 3/10/2008 Lô J1, đường số 8, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 3285/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3700785006 Cty TNHH MTV ICD Tân Cảng Sóng Thần 3/27/2007 Số 7/20 đường DT 743 , khu phố Bình Đáng, phường Bình hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 3286/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3701839938 Cty Cp Phú Thạnh Phát 3/4/2011 Số 49 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 3287/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3701834841 Cty TNHH Một thành viên Song Thịnh Việt 2/24/2011 K3/B60C, tổ 29, khu phố 3, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 3288/QĐ-TCHQ 10/26/2015
    3702255866 Cty TNHH Mỹ Thiên Thành 2/28/2014 ô 55 DC43 KDC Việt Sing, phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương 3914/QĐ-TCHQ 11/27/2015
XVIII Đà Nẵng            
    0103076466002 Cty TNHH Toàn Cầu Khải Minh- Chi nhánh Đà Nẵng 6/20/2014 Tầng 2 tòa nhà IDC, lô 2B Nguyễn Văn Linh, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2601/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0400426836 Cty CP Giao nhận Vận tải Miền trung - Vinatrans Da Nang 1/21/2015 184 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2602/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    04005757901 Cty TNHH Đại An Hưng 6/22/2011 34 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 2603/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    3701704722002 Cty CP Đại lý hải quan Trường Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 8/29/2012 135 Nguyễn Văn Linh (tầng 10), P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2604/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0400459020 Cty CP Asiatrans Việt Nam 1/14/2015 Tầng 2, 421 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 2605/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0300437898008 Chi nhánh Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng 12/22/2014 52 Pasteur, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2606/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0400589848 Cty CP Giao nhận Kho vận ngoại thương Đà Nẵng 7/22/2014 Lô A-192B, đường 30/4,  P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2607/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0306065607004 Chi nhánh Cty TNHH Harbour Asia Logistics tại Đà Nẵng 3/22/2012 630-632 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 2608/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0401557486 Cty TNHH MTV GVLINK 7/29/2014 78 Chu Mạnh Trinh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2609/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0301471330004 Chi nhánh Cty CP Đại lý Vận tải Safi tại Đà Nẵng 6/26/2015 Lô 39, đường số 02, khu công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 2610/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0400101901 Cty CP Vận tải Đa Phương thức 5/4/2015 80-82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2611/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0400453269 Cty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng 4/14/2011 113 Hoàng Văn Thụ, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2612/QĐ-TCHQ 9/7/2015
    0401655596 Cty TNHH Logistics Chim Bồ Câu 1/7/2015 Số 03 Nguyễn Xuân Khoát, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 2704/QĐ-TCHQ 9/21/2015
    0301874259003 Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn tại Đà Nẵng 12/18/2012 25-27 hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, quẩn hải châu, Tp Đà Nẵng 3112/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0301033626003 Chi nhánh Cty Cổ phần quốc tế Lô-gi-stic Hoàng Hà tại Đà Nẵng 12/8/2014 242 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng 3018/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0400411815 Cty cổ phần Việt Long 4/13/2011 Tầng 5, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 3106/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0401478643 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giang Thanh hà 9/16/2013 Lô C22 Hà Tông Quyền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 3104/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0401616163 Cty cổ phần Nettrans 6/10/2015 259/09 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng 3105/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0401604841 Cty TNHH Hân Tokyo 5/29/2014 Tổ 7A, phường Hòa an, Quẩn Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 3107QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0401306919 Cty TNHH Tiếp vận Anh Phú 6/17/2015 40 Nguyễn Quyền, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 3109/QĐ-TCHQ 10/13/2015
    0303482440003 Chi nhánh Cty CP giao nhận vận tải Con Ong 6/13/2007 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng 4241/QĐ-TCHQ 12/31/2015
    0400124930 Cty TNHH TM và giao nhận quốc tế Đà Nẵng 8/4/1997 39 Trần Quý Cáp, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2926/QĐ-TCHQ 10/1/2015
XIX Vĩnh Phúc            
    2500481217 Cty TNHH TM và giao nhận HP Vĩnh Phúc 6/29/2012 Khu đô thị Đồng Sơn, P. Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 2923/QĐ-TCHQ 10/1/2015
    2500221089 Cty CP giao nhận kho vận Mê Linh 4/27/2010 Km 16 - quốc lộ 2A, phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 3245/QĐ-TCHQ 10/23/2015
XX Bà Rịa - Vũng Tàu            
    3501372032 Cty TNHH TT Logistics 6/10/2009 607 đường Bình Giả, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2841/QĐ-TCHQ 9/24/2015
    3500691713 Cty CP Hóa dầu Vạn An 3/4/2005 Khu công nghiệp Đông Xuyên phường Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2840/QĐ-TCHQ 9/24/2015
    3502259121 Cty Cp Cảng tổng hợp Thị Vải 7/21/2014 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 447/QĐ-TCHQ 3/11/2016
    3500545991 Cty TNHH Đại lý tàu biển Hải Nam 10/22/2002 81 Huỳnh Khương An phường 3 thành phố Vũng Tàu 2839/QĐ-TCHQ 9/24/2015
    0100150908005 Chi nhánh Tổng Cty thăm dò khai thác dầu khí tại Vũng Tàu 10/20/2009 Số 101 đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2838/QĐ-TCHQ 9/24/2015
    0100150577033 CN Tổng Cty CP DV kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Cty Cảng DV dầu khí 12/24/2008 Số 65A, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 777/QĐ-TCHQ 3/19/2015
    3500819392 Cty CP Vận tải dầu khí Vũng Tàu   Số 186 Trương Công Định, P 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 777/QĐ-TCHQ 3/19/2015
    3502203425 Cty TNHH giao nhận Toàn Cầu Xanh 8/22/2012 537/6 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu 1075/QĐ-TCHQ 4/16/2015
    3500829062 Cty CP Trung Phú 12/12/2007 tổ 01, thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1073/QĐ-TCHQ 4/16/2015
XXI Hưng Yên            
    0900292588 Cty CP Kerry Integrated Logistics (  Hưng Yên ) 11/6/2014 KCN Minh Đức, thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 3841/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0100112691004 Cty TNHH tiếp vận Thăng Long - Chi nhánh Hưng Yên 5/23/2013 Lô đất F4, F5 KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 3798/QĐ-TCHQ 11/18/2015
    0900886655 Cty CP QC Hưng Yên   Khu dân cư mới phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 951/QĐ-TCHQ 4/3/2015
XXII Quảng Bình            
    3100297712 Cty TNHH Đức Toàn 5/9/2003 Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 942/QĐ-TCHQ 4/3/2015
XXIII Tiền Giang            
    1201476873 Cty TNHH MTV dịch vụ thông quan Toàn Cầu 9/4/2015 Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 3166-QĐ-TCHQ 10/19/2015
XXIV Thái Nguyên            
    4601126886 Cty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên 4/18/2013 Khu công nghiệp Yên Bình I, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 3295/QĐ-TCHQ 10/26/2015
XXV Nghệ An            
    2901620838 Cty Cp đầu tư thương mại Hà Đức 4/8/2013 Số 5201, ngõ 04, đường Phan Tất Thông, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An 3296/QĐ-TCHQ 10/26/2015
XXVI Bến Tre            
    1300971727 Cty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận Giang Hà 11/17/2014 369/3, ấp 3, xã Sơn Đông, Tp bến tre, tỉnh Bến Tre 948/QĐ-TCHQ 4/3/2015
XXVII Lai Châu            
    5600170940 Doanh nghiệp tư nhân xuất - nhập khẩu Xuân Tính 10/13/2003 Km0, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ , tỉnh Lai Châu 17/QĐ-TCHQ 1/6/2016

 


Ấn phẩm mới nhất

Tiêu đềHạng mụcTạo ngày
Publication2018-12-19 14:01:24
Publication2018-08-29 11:08:39
Publication2018-08-29 11:05:22
Publication2018-07-30 22:13:51
Publication2018-07-30 21:59:54


Tìm kiếm tất cả Ấn phẩm

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới