Bài viết mới nhất

Nhập khẩu hàng hóa thương mại


Nhập khẩu hàng hóa thương mại

 

Nhập khẩu hàng hóa thương mại

MỤC LỤC                                   

Đăng ký

Hàng hóa cấm nhập khẩu

Hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành

Giấy phép nhập khẩu

Yêu cầu vệ sinh dịch tễ/Kiểm dịch động thực vật

Yêu cầu kỹ thuật

Tờ khai nhập khẩu

Tờ khai nộp trước

Đại lý làm thủ tục hải quan

Phân loại và định giá

Nộp thuế

Hàng hóa nhập khẩu theo Chế độ gửi kho

Hàng hóa là máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Tạm nhập

Miễn thuế


 Đăng ký

Nếu là một doanh nghiệp nhập khẩu muốn nhập khẩu hàng hóa thương mại vào Việt Nam, thương nhân nhập khẩu cần tiến hành theo các thủ tục tại đây: Giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu, xin vui lòng vào website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để đăng ký nhập khẩu và Website: http://www.vnaccs.net/VNACCSWeb/publics/VNACCSDetail.aspx?idtin=13 để đăng ký thực hiện tờ khai Hải quan điện tử. Để xem chi tiết hướng dẫn khai báo hải quan, vui lòng nhấp vào đây. Trước khi thực hiện việc này, doanh nhân cũng cần đăng ký Chữ ký số với cơ quan Hải quan. Trường hợp thương nhân muốn nộp tờ khai qua Hệ thống Một cửa, xin vui lòng truy cập Cổng thông tin Một cửa Quốc gia Việt Nam tại: https://vnsw.gov.vn

Hàng hóa cấm nhập khẩu

Trước khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, thương nhân cần bảo đảm hàng hóa không rơi vào danh sách các mục hàng cấm. Hàng cấm là hàng hóa không được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh hay lưu hành tại Việt Nam. Trong danh mục hàng cấm có vũ khí, ma túy, chất hướng thần và hóa chất nguy hại. Xin vui lòng tham khảo các luật và quy định cụ thể quy định về các mục hàng cấm này. Nhấp vào đây để tham khảo Danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành

Trước khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, thương nhân cần xác định xem hàng hóa của mình có phải là hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành hay không. Nếu hàng hóa thuộc diện này, thương nhân cần nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận, sau đó có thể thực hiện nộp Tờ khai điện tử (e-Declaration). Danh mục hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành.

Giấy phép nhập khẩu

Đối với một số loại sản phẩm, thương nhân cần phải xin giấy phép nhập khẩu từ bộ, ngành chức năng. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, giấy phép có thể được cấp tự động (thông qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia) hoặc không tự động (thủ công). Trường hợp sản phẩm thuộc diện phải xin giấy phép, thương nhân phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu sản phẩm bằng việc nộp hồ sơ đến bộ, ngành chức năng trước khi thực hiện nộp Tờ khai Hải quan.

Yêu cầu vệ sinh dịch tễ/Kiểm dịch động thực vật

Nếu hàng hóa dự kiến nhập khẩu là hàng thuộc diện phải tiến hành các biện pháp vệ sinh dịch tễ/kiểm dịch động thực vật, thương nhân nhập khẩu cần tuân thủ những quy định cụ thể liên quan đến những sản phẩm đó bằng việc nộp trước tờ khai nhập khẩu trực tiếp đến cơ quan Hải quan, sau đó thương nhân sẽ cần trình cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận đã tiến hành các biện pháp vệ sinh tễ/kiểm dịch động thực vật hay biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi được giải quyết thông quan.

Thương nhân có thể tìm hiểu về các biện pháp kiểm tra chuyên ngành liên quan tới vệ sinh dịch tễ - kiểm dịch động thực vật cũng như các mặt hàng phải tuân theo những yêu cầu này bằng cách sử dụng các lựa chọn tìm kiếm trên trang Biện pháp và Tiêu chuẩn của VTIP.

Thông thường, thương nhân cần xin giấy phép hay giấy chứng nhận từ một cơ quan chức năng thuộc bộ liên quan, tùy thuộc vào mặt hàng dự kiến nhập khẩu. Thương nhân có thể tham khảo phần mô tả chi tiết các thủ tục, sơ đồ quy trình thực hiện, mẫu giấy tờ và loại giấy tờ cần thiết trên trang Thủ tục của Cổng thông tin thương mại Việt Nam - VTIP.

VTIP đã cung cấp thông tin về Điểm hỏi đáp về Vệ sinh dịch tế và Kiểm dịch động thực vật (Điểm hỏi đáp về SPS) theo Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thương nhân có thể liên hệ với Điểm hỏi đáp về SPS nếu có thắc mắc liên quan đến các yêu cầu vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật.

Yêu cầu kỹ thuật

Đối với một số loại sản phẩm, doanh nhân có thể phải xin giấy phép hay giấy chứng nhận cho việc sản phẩm đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định của Việt Nam (TCVN). Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ chức năng khác là cơ quan quản lý nhà nước đối với những yêu cầu kỹ thuật này.

Thương nhân có thể tìm hiểu về các tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp kiểm tra chuyên ngành liên quan, cũng như các mặt hàng phải tuân theo những yêu cầu này bằng cách sử dụng các lựa chọn tìm kiếm trên trang Biện pháp và Tiêu chuẩn của VTIP.

VTIP đã cung cấp thông tin về Văn phòng Thông báo vàHỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Điểm hỏi đáp về TBT) theo Hiệp định về các rào cản kỹ thuật trong Thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thương nhân có thể liên hệ với Điểm hỏi đáp về TBT nếu có thắc mắc liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Tờ khai nhập khẩu 

Mọi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đều phải thực hiện khai báo và chịu thuế trừ khi hàng hóa thuộc diện được miễn thuế hay bảo thuế. Thương nhân có thể thực hiện nộp Tờ khai hải quan điện tử bằng việc gửi thông tin yêu cầu qua Cơ chế Một cửa Quốc gia hoặc qua Hệ thống thông quan tự động Việt Nam (VNACCS). Thương nhân cần nộp Tờ khai hải quan điện tử thông qua Hệ thống VNACCS trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến, điền đủ và đúng thông tin của các chứng từ vận tải (ví dụ, Vận đơn) hoặc nộp trước 15 ngày so với ngày hàng về đến nơi. Vui lòng tham khảo tại Website của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/HDSD_Thongquan.aspx

Thương nhân cũng có thể nộp Tờ khai hải quan đã khai đúng và đủ thông tin và đã ký cùng với những giấy tờ tối thiếu sau:

  • Hóa đơn thương mại
  • Vận đơn thường hoặc Vận đơn hàng không
  • Danh mục hàng hóa (nếu có)
  • Chứng nhận xuất xứ (C/O) (Bên xuất khẩu sẽ cung cấp chứng nhận này cho bên nhập khẩu).
  • Bất kỳ giấy phép hay giấy chứng nhận nào do các bộ, ngành chức năng khác cấp, tùy thuộc vào loại hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Thương nhân có thể nộp tờ khai tại Chi cục Hải quan sở tại hoặc cơ quan Hải quan cửa khẩu. Nhấp vào đây để tham khảo danh sách toàn bộ các cơ quan Hải quan mà doanh nhân có thể nộp tờ khai để thông quan hàng hóa.

Thương nhân có thể tham khảo phần mô tả chi tiết các thủ tục, sơ đồ quy trình thực hiện, mẫu giấy tờ và loại giấy tờ cần thiết cho tờ khai hàng hóa nhập khẩu trên Trang Thủ tục của Cổng thông tin thương mại Việt Nam - VTIP.

Tờ khai nộp trước 

Nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa nhập khẩu, thương nhân có thể nộp Tờ khai hải quan trước khi hàng về đến nơi (Tờ khai nộp trước). Thương nhân có thể nộp Tờ khai nộp trước 15 ngày trước ngày hàng về đến nơi với các thủ tục giống như khi khai tờ khai thông thường. Tuy nhiên, khi nộp tờ khai này thương nhân sẽ cần trình Vận đơn để thông báo cho cơ quan Hải quan về việc hàng hóa đang trên đường đến nơi. Thương nhân có thể tiến hành nộp thuế tại thời điểm hàng về đến nơi.

Đại lý làm thủ tục hải quan 

Thương nhân có thể ủy quyền cho một Đại lý làm thủ tục hải quan đại diện cho mình để tiến hành các thủ tục nhập khẩu.  Để tìm hiểu thông tin liên quan đến các đại lý làm thủ tục hải quan 

Vui lòng nhấp vào đây

Phân loại và định giá

Thuế hải quan được tính cho hàng hóa nhập khẩu theo mức 1% giá trị hàng hóa khai trên tờ khai. Mức thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hóa và nước xuất xứ.  

Hàng hóa được phân loại bằng cách sử dụng Hệ thống hài hòa mô tả và định mã hàng hóa (Mã HS) gồm 8 chữ số do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) duy trì và thỉnh thoảng có sửa đổi. Thương nhân có thể tham khảo toàn bộ mức Phân loại và Thuế của Việt Nam trên website này ở mục Tìm kiếm Hàng hóa.

Thương nhân có trách nhiệm khai đúng chủng loại, nguồn gốc, giá trị, chất lượng và số lượng hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Nếu có gì còn thắc mắc, thương nhân có thể đến các Chi cục Hải quan hoặc Tổng cục Hải quan Việt Nam để nhờ hướng dẫn chi tiết.

Cơ sở để tính thuế là giá trị giao dịch thực chất của hàng hóa (được thể hiện qua hóa đơn thương mại hay hợp đồng mua bán hàng hóa hay các chứng từ liên quan khác). Nếu không thể xác định giá trị của hàng hóa theo phương pháp này, cơ quan Hải quan sẽ xác định giá trị hàng hóa bằng 5 phương pháp khác phù hợp với Điều 7 - Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT - 1974).

Nộp thuế

Sau khi đã nộp tờ khai và được cơ quan Hải quan chấp nhận, thương nhân cần tiến hành nộp thuế. Thương nhân có thể tiến hành nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước hay tại ngân hàng. Tại các trạm cửa khẩu lớn, thương nhân có thể nộp thuế tại một ngân hàng địa phương. Trình biên lai nộp thuế cho cơ quan Hải quan để nhận quyết định đồng ý thông quan hàng hóa. Tại các chi cục Hải quan cửa khẩu khác, thương nhân chỉ có thể nộp thuế bằng tiền mặt, tại quầy thu ngân Hải quan của chi cục Hải quan cửa khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu theo Chế độ gửi kho

Có thể nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam theo Chế độ gửi kho Hải quan nếu thương nhân không có ý định đưa ngay hàng hóa vào lưu hành tại Việt Nam. Chế độ bảo thuế sẽ được áp dụng cho thời gian hàng hóa nằm trong kho và thuế sẽ chỉ được tính khi hàng hóa được đưa vào lưu hành.

Thương nhân cần nộp một tờ khai nhập khẩu theo Chế độ gửi kho ngoại quan khi đưa hàng hóa vào kho và một tờ khai nhập khẩu thông thường khi muốn đưa hàng hóa vào lưu hành.

Có các loại kho hàng khác nhau (Kho ngoại quan, Kho bảo thuế). Tham khảo điều khoản quy định liên quan trong Luật Hải quan tại điều khoản liên quan của Luật Hải quan. Hàng hóa đưa vào Kho phải được sự đồng ý của Tổng cụcHải quan Việt Nam hoặc Bộ Tài chính.

Hàng hóa là máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Chi tiết thủ tục nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị đã qua sử dụng vui lòng nhấp vào đây.

Tạm nhập

Hàng hóa được nhập khẩu theo chế độ Tạm nhập trong những trường hợp sau đây:

  • Hàng hóa dùng để sản xuất, chế biến, lắp ráp, thay đổi hay sửa chữa những mặt hàng sau đó sẽ được tái xuất ("gia công trong nước").
  • Phương tiện đi lại được nhập khẩu phục vụ công tác giám sát sự án, du lịch hay giao tiếp kinh doanh sẽ được tái xuất sau một thời gian quy định.
  • Vật dụng dùng cho mục đích giám sát dự án.
  • Vật dụng dùng cho mục đích triển lãm, giáo dục hay nghiên cứu khoa học.

Với những mặt hàng nhập khẩu này, doanh nhân phải nộp tờ khai theo chế độ Tạm nhập. Những mặt hàng nhập khẩu này không chịu thuế.

Trong tất cả những trường hợp trên, thương nhân cần có những giấy tờ chứng minh hay giấy phép nhất định do cơ quan có thẩm quyền cấp để trình cho cơ quan Hải quan. Trước khi nhập khẩu hàng hóa theo chế độ này, xin vui lòng đến cơ quan Hải quan để nhờ hướng dẫn về yêu cầu giấy tờ, thông tin hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể.

Để nhập khẩu một phương tiện đi lại vào một nước để phục vụ cho mục đích đi lại tạm thời, thương nhân cần nộp một tờ khai theo chế độ Tạm nhập cho cơ quan Hải quan cửa khẩu. Thương nhân cần trình giấy đăng ký còn hiệu lực của phương tiện đi lại đó. Các phương tiện đi lại nhập khẩu theo chế độ này phải được tái xuất theo khung thời gian quy định, nếu không sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý vi phạm.

Đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, thương nhân cần nộp Hải quan khoản tiền gửi kho. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi hàng hóa được tái xuất.

Miễn thuế

Chế độ miễn thuế hải quan và các loại thuế/phí khác được áp dụng đối với các phái đoàn ngoại giao, đối với hàng hóa nhập khẩu theo chương trình xúc tiến đầu tư của chính phủ hay đối với một đặc khu kinh tế nhất định hay hàng hóa được nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt. Vui lòng truy cập Website của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại http://www.customs.gov.vn để tham khảo danh mục hàng hóa được miễn thuế. Xin vui lòng đến cơ quan Hải quan để nhờ hướng dẫn về những khâu cần tiến hành để được hưởng các điều kiện miễn thuế. Chi tiết thủ tục nhập khẩu hàng hóa miễn thuế xin vui lòng nhấp vào đây.

Đồ dùng cá nhân của hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cũng được miễn thuế Hải quan. Để tìm hiểu những giới hạn cụ thể liên quan đến những hàng hóa này, xin vui lòng tham khảo phần Hành khách và Du khách trên website này.


Bài viết mới nhất

Tiêu đềHạng mụcTạo ngày
General2023-05-29 17:10:26
General2023-05-29 16:56:18
General2023-05-29 13:38:22
General2023-05-26 09:52:03
General2023-05-26 09:46:54

Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới